برنامه درسی و تربیت اخلاقی (با نگاهی بر آثار علامه مصباح یزدی)

برنامه درسی و تربیت اخلاقی (با نگاهی بر آثار علامه مصباح یزدی)

این کتاب با نگاهی بر آثار آیت الله مصباح یزدی تهیه شده و در قلمروی تربیت اخلاقی است. نویسنده این کتاب را با هدف ارائه اصول و شیوه های تربیت اخلاقی در برنامه درسی از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی تالیف کرده است.
فصل نخست این کتاب مفهوم شناسی با رویکرد عام بوده و در کل مباحث تربیت اخلاقی، مفهوم شناسی در زمینه تربیت اخلاقی از نگاه کلان و لغوی، مبانی، اصول و شیوه ها، تربیت در لغت و اخلاق و تربیت پذیری اخلاقی در این کتاب مطرح می شود.
فصل دوم کتاب مفهوم شناسی واژه و تمرکز بر دیدگاه علامه مصباح یزدی است که در این فصل تربیت و اخلاق از نگاه علامه، اهمیت و ضرورت تربیت اخلاقی، چیستی تربیت اخلاقی و ابعاد تربیت اخلاقی را از منظر علامه تبیین می کند و در نهایت عوامل موثر بر تعیین اصول و شیوه های تربیت اخلاقی طرح بحث می شود.
اهداف، مبانی اصول و روش های تربیت اخلاقی از نگاه علامه مصباح یزدی بخش دوم این کتاب بوده که مبانی انسان شناختی و هدف تربیت اخلاقی در آن تبیین می شود که مبانی تربیت اخلاقی، مبانی اسلامی تربیت و مبانی انسان شناختی از جمله مباحث مطرح شده در این فصل است.
حسن فاعلی، حسن فعل، اختیار معرفت، توجه به نظارت دائم خداوند، آگاهی و انتخاب آگاهانه از نکات مطرح شده در این فصل است.
فصل سوم کتاب دارای عنوان اصول تربیت اخلاقی است که مباحثی در زمینه فطرت محوری، خدامحوری، توحید محوری، رسالت محوری، معادباوری، کمال طلبی، سعادت طلبی، مسئولیت پذیری، توانایی محوری، اعتقاد محوری، اندیشه ورزی و توجه به محیط تربیتی در آن مطرح شده است.
فصل چهارم توجه به روش های تربیت اخلاقی بوده که در این فصل 13 مورد از روش های تربیت اخلاقی اشاره شده که مخاطبان می توانند با مراجعه به کتاب از این روش های مهم و اساسی آگاه شوند.
دلالت های اصول و شیوه های تربیت اخلاقی در برنامه درسی در این کتاب مطرح می شود و به صورت الزامی مسائل مختلف درباره برنامه درسی تربیت اخلاقی تبیین خواهد شد.