بررسی تشويق از ديدگاه اسلام و فرايند تقويت از ديدگاه نو رفتار گرايی راديکال ( اسکينری)

چکيده:

 تحقیق حاضر در پنج فصل به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته است:   در فصل اول ،که کلیات تحقیق  است . ضمن بیان تاریخچه موضوع، اهداف فرضیه، و سئوالات تحقیق را متذکر شده است. در فصل دوم دیدگاه اسلام را درخصوص تشویق مطرح و تحلیل کرده ، و پس از بیان حقیقت انسان، اهمیت تشویق در اسلام ونمونه هایی از آن را آورده است. آنگاه شیوه هایی که اسلام برای تشویق توصیه کرده است همراه با ذکر نکات تربیتی اسلام در رابطه با این شیوه ها شرح داده شده است. در فصل سوم دیدگاه رفتار گرایی رادیکال نسبت به فرایند تقویت و تشویق مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بیان تاریخچه ای از زندگی اسکینر  به عنوان بنیانگذار رفتارگرایی رادیکال نگرش وی را نسبت به انسان و جهان مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. در  فصل چهارم به مقایسه دو رویکرد اسلام و رفتار گرایی و بیان تفاوت ها و شباهت های  نگرش این دو به بحث مورد نظر یعنی تشویق و تقویت پرداخته است. فصل پنجم نتجه گیری و پیشنهادها نیز در فصل پنجم آمده است.