الگوی تربیت عرفانی مکتب نجف (کمال الدین مظلومی زاده)

الگوي تربيتي مکتب نجف

 

مقام معظم رهبري:

"ما در بين سلسله علمي فقهي و حِکمي خودمان ... يک گذرگاه و جريان خاصالخاص داريم که ميتواند براي همه الگو باشد: هم براي علما الگو باشد ... هم براي آحاد مردم، و هم براي جوانها ميتوانند واقعاً الگو باشند... همين سلسلة مرحوم آقاي قاضي(ره) مجموعه اين بزرگواران که از مرحوم حاجسيدعلي شوشتري(ره) شروع ميشود".

در اين زمان به دنبال گرايش روزافزون نسل جوان به معنويت از يک طرف، و پيدايش و فعاليت فرقههاي بهاصطلاح عرفاني از طرف ديگر، نيازمند الگويي هستيم تا انسانهاي حقيقتطلب بتوانند با الهامگيري از اين الگو، در مسير اخلاق عملي و سلوک اليالله قدم گذارند. از اين منظر، کتاب پيش رو سعی کرده است، ضمن مطالعه و بررسي مكتب تربيتي نجف اشرف، الگويي در ساحت "تربيت عرفاني" از آن مكتب تبيين کند.


 

533 صفحه / رقعی