اصول و روش های آموزش مفاهیم دینی به کودکان دبستانی

چکیده:

 

 آموزش دینی نیز مانند هر علم دیگری نیازمند آگاهی و شناخت از اصول و روش های آن است . این تحقیق در صدد بررسی و شناسایی اصول و روش های مؤثر در آموزش دینی به دانش آموزان دبستانی است . بدین منظور طی پنج فصل به شرح زیز  ضمن دقت ویژه در آیان و روایات ، نظرات دانشمندان تعلیم و تربیت  را بررسی کرده است:

 

فصل اول به کلیات تحقیق یعنی بیان مسئله،اهداف ، اهمیت و تاریخچه بحث پرداخته است. فصل دوم، به شناخت کودک و ابعاد تربیتی آن شامل : تربیت جسمانی، عقلانی و عاطفی و اجتماعی کودک اختصاص یافته؛  در  فصل سوم اصول آموزش دینی به کودکان مانند اصل ایجاد انگیزه، اصل تدریج در آموزش دینی، اصل استمرار و مداومت در آموزش، اصل فعالیت، اصل هدایت، اصل آگاهی بخشی به دانش آموز و ... بحث شده است. و فصل چهارم  به روش های آموزش دینی به کودکان پرداخته و در آن  روش هایی مانند روش استفاده ازمثل، روش قصه گویی، روش پرسش و پاسخ، روش نمایشی، روش تذکر نعمت های الهی، روش تشویق و روش الگویی نام برده شده و هریک را توضیح داده است. فصل پنجم نیز فصل نتیجه گیری و پیشنهاد است.