نام کتاب:

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
توضیح:

نظام تعلیم و تربیت ما هنگامی مطلوب و رضایت‌بخش است که بر مبانی استوار اسلام بنا شود. ساختن چنین بنای عظیمی بدون شک نیازمند مهندسی دقیقی است که در پرتو فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی امکان می‌پذیرد. امید است اثر حاضر بتواند نقش مثبت در تهیه یک نقشه مهندسی نمونه برای این هدف ایفا کند.

گروه نویسندگان:

حجت السلام دکتر حسن یوسفیان, حجت السلام دکتر مجتبی مصباح, حجت السلام محمود فتحعلی