با تدبیر حکیمانه الهی، پدر و مادر در اصلِ پیدایش فرزندان و نیز ادامه حیاتشان نقش مستقیم دارند و این وابستگیِ تکوینی به پدر و مادر منّت بزرگ الهی بر فرزندان است که آن‌ها را برای همیشه وامدار پدر و مادر کرده است. بر این اساس، جایگاه پدر و مادر در دین مقـدس اسلام چندان عظیم است که احسـان فرزندان به ایشان و اکرامشان، در مرتبه توحید، و بی‌احترامی به ایشان و ناسپاسی از آنان تا حد شرک به خداوند است. منشأ همه توصیه‌ها به فرزندان درباره پدر و مادر همین عظمت جایگاه ایشان است.