نویسنده: علی حسین‌زاده

توضیحات :
خانواده مناسب ترین جایگاه آموزشی و تربیتی است که می تواند نیازهای مادی و معنوی انسان را تامین نماید و بستر مناسبی برای امنیت و آرامش فرزندان فراهم آورد. در دوران معاصر، خانواده با مشکلات و چالش هایی دچار گردیده که اساس آن در معرض خطر قرار گرفته است. جوامع در حال رشد، بـا تأثیرپذیری از تحولات اجتماعی، صنعتی و علمی که امروز بر جهان سایه افکنده است، در بـاورها، ارزش ها و سنـت های خویـش دچـار تزلزل گردیـده است. تقویت بنیان خانواده و تسهیل در توفیق اعضای آن برای دسترسی به اهداف والای انسانی ضروری است. اسلام با تأکید بر ساز و کارهایی موفقیت اعضای خانواده را تضمین نموده است. امید آن که با تکیه بر معرفت های دینی برای همه خانواده ها بستر موفقیت فراهم آید.

272 صفحه / وزیری