کتاب: تربیت عبادی کودکان در اسلام - با تاکید بر برنامه آموزشی

 

توضیح:

از آنجا که کتاب های درسی نظام آموزشی و تربیتی کشور ما با نظام ارزش های دینی ارتباط وثیقی دارد، لازم است برای تأمین و تقویت سلامت معنوی دانش آموزان، برنامة درسی و آموزشی به سمتی پیش رود که پایبندی به ارزش های دینی را در آنان درونی سازد. کتاب حاضر شامل مباحثی در خصوص مراحل، اصول و شیوه های یاددهی تکالیف عبادی و تقویت روح معنویت در کودکان است. امید است مورد استفادة والدین و متصدیان آموزشی و تربیتی قرار گیرد.


 

نویسنده: مهدی شکرالهی