نام کتاب :بررسی تطبیقی تربیت دینی

مؤلف: ابراهیم ناصر - مترجم: علی حسین زاده

توضیح:

توضیحات :
 

تربیـت، مهم ترین عامـل شکل گیـری شخصیت انسان است که در صورت درستی مبانی و راه های نظری و عملی آن، فرد و جامعه از آثار و برکات آن، تا نسل های آینده نیز بهره خواهند برد. اما راه رسیدن به این مقصود یعنی تربیت درست و برخواسته از شناخت واقعی ابعاد شخصیتی انسان، چگونه به دست می آید؟

کتابی کـه پیش رو دارید با انتخاب موضـوعی در نـوع خـود بـدیع و جـالب، نگـاهی تطبـیقی بـه دیدگاه های ادیان مختلف (آسمانی و غیرآسمانی)، در زمینۀ مسایل تربیتی، مشکلات و موانع و ایدئولوژی های آن، دارد و از همین روی می تواند زمینـۀ منـاسبی برای دست یـابی به ساحت های تربیت از دیدگاه وحی نیز باشد.


240 صفحه / وزیری