تربیت عبادی کودکان در اسلام - با تاکید بر برنامه آموزشی

نویسنده: مهدی شکراللهی

از آنجا که کتابهاي درسي نظام آموزشي و تربيتي کشور ما با نظام ارزشهاي ديني ارتباط وثيقي دارد، لازم است براي تأمين و تقويت سلامت معنوي دانشآموزان، برنامة درسي و آموزشي به سمتي پيش رود که پايبندي به ارزشهاي ديني را در آنان دروني سازد. کتاب حاضر شامل مباحثي در خصوص مراحل، اصول و شيوههاي ياددهي تکاليف عبادي و تقويت روح معنويت در کودکان است. اميد است مورد استفادة والدين و متصديان آموزشي و تربيتي قرار گيرد.

 
ادامه مطلب