اشتراک در سيد احمد رهنمايي، مباني ارزش‌ها، تعليم وتربيت ارزش‌ها