فلسفه تعليم و تربيت (غربي و اسلامي)

فلسفه تعليم و تربيت به سه پرسش اساسي پاسخ مي‌دهد که پاسخ به هريک، دربرگيرنده رکني از ارکان فلسفه تعليم و تربيت است: 1. پرسش از «چيستي تعليم و تربيت» بيان‌کننده مجموعه‌اي از مباني و اصول تعليم و تربيت است؛ 2. پرسش از «چرايي تعليم و تربيت» مستلزم پاسخي مناسب به «انگيزش»، «حکمت» و اهداف تعليم و تربيت است؛ 3. پرسش از «چگونگي تعليم و تربيت» به روش‌شناسي تعليم و تربيت نظر دارد.

ادامه مطلب