سبك زندگي - زمينه هاي پذيرش آداب

کتاب سبك زندگي - زمينه هاي پذيرش آداب 

نویسنده: علی حسین‌زاده


 

چگونگي رفتار بيروني انسان نمادي از نوع تفکر و علاقة اوست. رفتارها حالات دروني فرد را آشکار ميسازند و باورهاي او را مينمايانند. فرد مسلمان آنگاه که در برابر ارزشهاي اسلامي سر تسليم فرود ميآورد، ديگر نميتواند هر رفتار يا ظاهري را براي خود برگزيند. رفتارهاي ساده و جلوة ظاهري آنها وقتي يکپارچه در نظر گرفته ميشوند، سبک زندگي را رقم ميزنند، و پيشنياز رسيدن به سبک زندگي مطلوب، شناخت زمينههاي پذيرش آداب است.


 

***


 

ادامه مطلب