تحول فهم دعا در کودکان و نوجوانان

تحول فهم دعا در کودکان و نوجوانان

مؤلف: سید محمد رضا موسوی نسب

 

تمايلات مذهبي بهويژه موضوع دعا و نيـايش همـواره مـورد توجه دانشمند در حوزههاي گوناگون، ازجمله دانش روانشناسي بوده است.

بر پايه مفروضه روانشناسيِ تحولي شکلگيري مفاهيم ديني تدريجي و تحت تـأثير عوامل شنـاختي، فردي، اجتـماعي و آموزشي صـورت ميگيرد. در اين پژوهش تلاش شده است مدل تحولي شکلگيري فهم دعا و عوامل اثرگذار بر آن بررسي گردد تا برنامهريزان را در بهبود وضعيت آموزشهاي ديني متـناسب با ظرفيـتها و محدوديتهاي شناختي و رواني دانشآموزان ياري رساند.

ادامه مطلب