بررسي جايگاه عقل در تربيت از ديدگاه امام موسي کاظم(ع) در روايت هشام بن حکم

چکيده: موضوع تحقيق حاضر بررسي جايگاه عقل در تربيت، از ديدگاه امام موسي کاظم(ع) در روايت هشام است. از مجموع فقرات مختلف روايات هشام، به کمک روايات باب عقل، استفاده مي‌شود عقل در مباحث تربيتي، به معناي نيروي فهم و تشخيص حق از باطل و خير از شر، براي وصول به عمل صالح است. در تحقيق حاضر، تلاش بر آن بوده است که مطابقت ميان تربيت عقلاني و تربيت اسلامي تبيين شود. روشهاي تربيت اسلامي در روايت هشام، به دو روش اصلي تربيت عقلاني "تعليم حکمت" و "تزکيه" بازگشت مي کنند. دو روش مذکور، به وسيله انبيا و ائمه(ع) و عالمان رباني به منظور تربيت و تقويت عقل فطري به کار گرفته مي‌شود.

اشتراک در جايگاه عقل در تربيت، امام موسي کاظم(ع)، هشام بن حکم، مهدی زاده