بررسي عوامل و انگيزه‌هاي گرايش به تحصيلات دانشگاهي در بين طلاب حوزه علميه قم

چکيده: اين پژوهش به منظور بررسي عوامل و انگيزه‌هاي گرايش طلاب به تحصيلات دانشگاهي انجام شده است. روشي که در اين تحقيق به کار گرفته شد، روش ميداني و يا پيمايشي از نوع روش توصيفي است. جامعه آماري، کليه دانشجويان، طلبه، مرد، مقطع کارشناسي سال تحصيلي ۸۰-‎۷۹ دانشگاه‌هاي مفيد رحمه‌الله و مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم عليه‌السلام مي‌باشند. از بين اين تعداد و با تناسب به حجم تعداد دانشجويان دو دانشگاه، ‎۲۰۰ نفر به عنوان نمونه‌آماري وبه شيوه نمونه‌گيري تصادفي در دسترس انتخاب شدند.

ادامه مطلب