معرفی گرایش و اهداف

برنامه‌‌ريزي آموزشي و برنامه‌ريزي درسي
 
در بسياري از نوشته‌ها،برنامه‌ريزي آموزشي و برنامه‌ريزي درسي از يکديگر تفکيک نشده تفاوتي بين آن‌ها گذاشته نشده است. با اين حال منابع ديگري وجود دارند که اين دو را متفاوت دانسته به صراحت يا تلويحاً تفاوت آن‌‌ها را بيان کرده است.

طول دوره و شکل نظام آموزشي

مدت تحصيل در دورة کارشناسي ارشد تعليم و تربيت ارزش‌ها حداکثر سه (3) سال تحصيلي خواهدبود که در دو سال و نيم آن
( پنج ترم درسي) دانش پژوهان به گذراندن واحدهاي درسي مربوطه خواهند پرداخت و پس از آن، به تهيه وتدوين پايان نامة کارشناسي ارشد و دفاع از آن اقدام خواهند کرد. آيين نامه ها و مقررات آموزشي مؤسسه،‌ راهنماي جزئيات ديگر در اين باره مي‌باشد.
 
پذيرش
دانش پژوهان اين دوره از بين طلابي گزينش مي شوند که دورة کارشناسي (با اولويت رشتة معارف اسلامي و علوم تربيتي) را در مؤسسه با موفقيت گذرانده‌اند. از اين رو شرايط پذيرش در اين دوره عبارتند از:

راهکارهاي تحقق اهداف

راهکارهاي زير در تسهيل و تسريع دست يابي به اهداف فوق مؤثر است. گروه علوم تربيتي در حد امکان و توانايي، زمينه را براي استفادة دانش پژوهان از اين راهکارها فراهم مي کند:
-        آشنايي با روش شناسي اسلامي پژوهش در عرصة تعليم و تربيت و توانمندي به كارگيري آن
-        آشنايي با روش پژوهش تطبيقي و ناقدانه
-        پشت سر گذاردن پيش نيازهاي آموزشي و پژوهشي مورد نياز
-        پيدا كردن مهارت پژوهش تيمي و گروهي
-        مطالعة روشمند؛
-        ارائة کنفرانس در کلاس؛
-        شرکت در بحث هاي گروهي؛

صفحه‌ها

اشتراک در معرفی گرایش‌ها