مواد و تعداد واحدهای درسی دوره‌ی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

الف- دروس پیش‌نیاز:

1- معرفت‌شناسی تطبیقی در فلسفه اسلامی       2 واحد            

2- انسان‌شناسی تطبیقی در فلسفه اسلامی        2 واحد

3- ارزش‌شناسی تطبیقی در فلسفه اسلامی        2 واحد

4- متون تخصصی (عربی)                             2 واحد

5- متون تخصصی (انگلیسی)                         2 واحد

6- فلسفه علوم انسانی با تأکید بر علم دینی        2 واحد

ب- دروس تخصصی:

1- سیر آرای تربیتی متفکران مسلمان               2 واحد

2- مکتبها و گرایشهای تربیتی در جهان اسلام     2 واحد

اشتراک در سرفصل دروس