نام: 
حمیدرضا
نام خانوادگی: 
کاظمی
آدرس ایمیل: 
شماره تماس: 
02532113519
زندگینامه: 

متولد 1354 در شهرستان آشتیان

رزومه