کارشناسی علوم تربیتی و معارف اسلامی

عناوین دروس و سرفصل آموزشی

ردیف   نام درس نوع درس واحد نظری واحد عملی واحد کل نوع واحد درسی نوع تصویب پیش نیاز دروس رشته ن/ع
1 101 تعليم و تربيت عمومي مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   نظری
2 102 اصول مديريت مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   نظری
3 103 مباني علم سياست مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   نظری
4 104 اصول علم اقتصاد مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   نظری
5 105 مباني جامعه شناسي مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   نظری
6 106 مباني علم حقوق مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   نظری
7 107 مباني روان شناسي مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   نظری
8 112 زبان عمومي1 (زبان خارجه) عمومی 4 0 4 تئوري وزارت علوم   نظری
9 113 زبان عمومي 2 اختياري 0 2 2 تئوري داخلی 112 عملی
10 114 زبان عمومي 3 اختياري 0 2 2 تئوري داخلی 113 عملی
11 115 زبان عمومي 4 اختياري 2 0 2 تئوري داخلی 114 نظری
12 121 فلسفه اسلامي 1(از درس 1تا آخر درس 18) مشترك 4 0 4 تئوري داخلی   نظری
13 122 فلسفه اسلامي 2(از درس 19تا آخر درس 36) مشترك 4 0 4 تئوري داخلی 121 نظری
14 123 فلسفه اسلامي 3(از درس 37تا آخر درس 53) مشترك 4 0 4 تئوري داخلی 122 نظری
15 124 فلسفه اسلامي 4(از درس 54تا آخر درس 70) مشترك 4 0 4 تئوري داخلی 123 نظری
16 131 اخلاق عملي 1(اخلاق اسلامي) عمومی 1 0 1 تئوري وزارت علوم   نظری
17 132 اخلاق عملي2 (اخلاق اسلامي) عمومی 1 0 1 تئوري وزارت علوم 131 نظری
18 133 اخلاق عملي 3 عمومی 1 0 1 تئوري وزارت علوم 132 نظری
19 134 اخلاق عملي4 عمومی 1 0 1 تئوري وزارت علوم 133 نظری
20 141 رياضي مقدماتي اختياري 2 0 2 تئوري داخلی   نظری
21 142 زبان فارسي عمومی 2 0 2 تئوري وزارت علوم   نظری
22 143 فلسفه علوم انساني (مباني) مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   نظری
23 144 فيزيولوژي اختياري 2 0 2 تئوري داخلی   نظری
24 145 روش تحقيق مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   نظری
25 146 انقلاب اسلامي ايران عمومی 2 0 2 تئوري وزارت علوم   نظری
26 147 فرهنگ و تمدن اسلام عمومی 2 0 2 تئوري وزارت علوم   نظری
27 148 دانش خانواده عمومی 1 0 1 تئوري وزارت علوم   نظری
28 151 قرآن شناسي1 مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   نظری
29 152 قرآن شناسي2 مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   نظری
30 153 قرآن شناسي3 مشترك 2 0 2 تئوري داخلی   نظری
31 154 خدا شناسي مشترك 3 0 3 تئوري داخلی 151-152-153 نظری
32 155 جهان شناسي مشترك 2 0 2 تئوري داخلی 151-152-153 نظری
33 156 انسان شناسي1 (انديشه اسلامي1) عمومی 2 0 2 تئوري وزارت علوم 154-155 نظری
34 157 انسان شناسي 2(انديشه اسلامي2) عمومی 2 0 2 تئوري وزارت علوم 154-155 نظری
35 158 راه و راهنما شناسي 1 مشترك 2 0 2 تئوري داخلی 154-155 نظری
36 159 راه و راهنما شناسي 2 مشترك 2 0 2 تئوري داخلی 154-155 نظری
37 160 اخلاق در قرآن 1 مشترك 2 0 2 تئوري داخلی 156-157-158-159 نظری
38 161 اخلاق در قرآن 2 مشترك 2 0 2 تئوري داخلی 160-163-164-165 نظری
39 162 اخلاق در قرآن 3 مشترك 2 0 2 تئوري داخلی 160-163-164-165 نظری
40 163 جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن مشترك 3 0 3 تئوري داخلی 156-157-158-159 نظری
41 164 حقوق و سياست در قرآن 1 مشترك 2 0 2 تئوري داخلی 156-157-158-159 نظری
42 165 حقوق و سياست در قرآن 2 مشترك 2 0 2 تئوري داخلی 156-157-158-159 نظری
43 166 حقوق و سياست در قرآن 3 مشترك 2 0 2 تئوري داخلی 160-163-164-165 نظری
44 167 اقتصاد در قرآن (تفسير موضوعي قرآن) عمومی 2 0 2 تئوري وزارت علوم 160-163-164-165 نظری
45 1712 تاريخ آموزش و پرور ش اسلام و ايران اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   نظری
46 1714 اصول مديريت آموزشي اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   نظری
47 1716 اصول برنامه ريزي آموزشي و در سي اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   نظری
48 1718 روش ها و فنون تدريس اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم 1722 نظری
49 1719 سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم 1722 نظری
50 1722 روان شناسي تربيتي اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم 1710-1721 نظری
51 1723 روان شناسي اجتماعي در تعليم و تربيت اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم 1722 نظری
52 1725 اقتصاد آموزش و پرورش اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم 1711 نظری
53 1726 آموزش و پرورش تطبيقي اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم 1713 نظری
54 1727 جامعه شناسي آموزش و پرورش اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   نظری
55 1728 روان شناسي شخصيت اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   نظری
56 1730 تعليم و تربيت اسلامي 1 اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   نظری
57 1731 تعليم و تربيت اسلامي 2 اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم 1730 نظری
58 1738 روان شناسي عمومي اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   نظری
59 1739 اصول و فلسفه آموزش و پرورش اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   نظری
60 1740 مقدمات تكنولوژي آموزشي اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   نظری
61 1741 كليات مشاوره و راهنمايي اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   نظری
62 1742 روان شناسي رشد اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   نظری
63 1743 روش هاي آماري در علوم تربيتي اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   نظری
64 1744 نظريه هاي تربيتي متفكران مسلمان اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   نظری
65 1745 روان شناسي يادگيري اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   نظری
66 1746 روش تحقيق در علوم تربيتي اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   نظری
67 1747 مسائل نوجوانان و جوانان اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   نظری
68 1748 زبان تخصصي اختصاصي 2 0 2 تئوري وزارت علوم   نظری
          جمع واحد تعداد        
          کل 143        
          اختصاصي 48        
          اختياري 10        
          مشترك 64        
          عمومی 21        

 

موضوع: 
آموزشیکارشناسی