چاپ شماره ۲۹ دوفصل‌نامه اسلام و پژوهش‌های تربیتی

شماره ۲۹ دوفصل‌نامه اسلام و پژوهش‌های تربیتی منتشر شد:

 

نویسندگان

عنوان

ردیف

سيدمحمدصادق موسوي‌نسب، سيدحسين شرف‌الدين،  مرتضي حدادي‌پيشه

تحول‌‌خواهي آموزش و پرورش در بستر مسجد؛  ارائة الگوي مدارس مسجدمحور براساس راهبرد پژوهش داده‌بنياد

۱

حسن نجفي، علي‌نقي فقيهي،  محمد ترابي‌فر

پيش‌بيني رشد اخلاقي و رشد معنوي طلاب سطح مقدماتي حوزة علمية قم براساس برنامة درسي پنهان

۲

سميه نخعي،  اعظم صفت‌گل

تأثير آموزش برنامة کاهش استرس مبتني بر حضور پوياي در لحظه  بر يادگيري و يادداري درس فارسي دانش‌آموزان دختر متوسطة اول شهر زابل

۳

سيروس محمودي، سميرا حاتمي

بررسي اثرگذاري هوش هيجاني بر دينداري با توجه به نقش واسطه‌اي وضعيت اقتصادي دانش‌آموزان دورة متوسطة اول شهر خرامه

۴

هوشنگ گراوند

تدوين مدل علّي راهبردهاي يادگيري بر پاية ادراک از سبک‌هاي فرزندپروري و و سبک‌هاي تفکر با واسطه‌گري جهت‌گيري‌هاي مذهبي دانشجويان دختر

۵

محبوبه توكلي يركي، محمدجواد صافيان

يحيي قائدي، حسين اردلاني

واکاوي مفهوم مثبت‌انديشي در قرآن به شيوة تفکر مراقبتي در برنامة تربيتي متيو ليپمن

۶