نشست مشترک گروه علوم تربيتي و گروه اقتصاد با موضوع تربيت اقتصادي

نشست مشترک گروه علوم تربيتي و گروه اقتصاد با موضوع تربيت اقتصادي برگزار شد.

اين نشست با حضور اساتيد و اعضاي هيات علمي دو گروه در روز سه شنبه 25-2-1403 در موسسه امام خميني ره برگزار شد. تربيت اقتصادي، اهميت و ضرورت آن،‌ وضعيت فعلي ساحت تربيت اقتصادي در نظام آموزشي،‌ و... از جمله مسائلي بود که در اين جلسه مورد بحث قرار گرفت . دکتر توکلي عضو هيات علمي گروه اقتصاد با ارائه الگوي اظهار داشت: مثلت تعليم و تربيت اقتصادي اسلامي عبارت است از  منزل مسجد مدرسه و از تعامل اين سه ميتوان افراد کارامد با سبک زندگي اهل بيت عليهم السلام تربيت کرد.حجت الاسلام دکتر رجايي عنوان کرد تربيت انسان صالح زمينه ساز توسعه در همه ابعاد است. اساسا اقتصاد اسلامي کاملا با مباحث تربيتي اميخته است. براي افزايش بهره وري کارها نياز به انگيزه سازي افراد است و اين از طريق تربيت ممکن است. دکتر محمود دهقاني با تاکيد بر نقش تربيت در اقتصاد اسلامي بيان کرد انچه که مي تواند اقتصاد اسلامي را از کاپيتاليسم جدا مي کند نقش افريني فاکتورهاي تربيتي در رشد اقتصادي است. مثلا تاکيد رهبري بر وجود وجدان کاري در مسائل اقتصادي امري است که با تربيت حاصل ميشود. اگر کارافرين و کارگر و ... با وجدان کاري کار کنند بهره وري افزايش مي يابد. نتيجه اين ميتواند رشد توليد ملي باشد. حجت الاسلام دکتر موسوي نسب مدير گروه علوم تربيتي ضمن تاکيد برفرهنگسازي در مسائل مختلف بيان کرد که اگر بناست که پيشرفتي در هر جهت در جامعه شکل گيرد از رهگذر تربيت ممکن است. بايد برنامه هايي تدوين به دولت پيشنهاد شود و در زمينه فرهنگسازي مسائل مختلف برنامه ريزي کرد. حجت الاسلام دکتر رزاقي نيز بر تعامل اقتصاد و تربيت پرداخت. ايشان اظهار کردند در مباحث تربيتي هم کمک علم اقتصاد به اهداف تربيتي مورد توجه بوده هم کمک علوم تربيتي به اقتصاد. درباره چگونگي تربيت افراد و مراکز تربيتي چگونه فعاليت کنند که بازار و اقتصاد را به اهداف خود نزديک کنند. از طرفي چگونگي برنامه ريزي در اقتصاد براي تامين اهداف تعليم و تربيت مطرح است.

در نهايت پيشنهادات زير ارائه شد.

تشکيل کارگروه براي ايجاد زمينه هاي طرح مشترک

تدوين نظام موضوعات مشترک

نشست ها کرسي هاي مشترک

رساله ها  و پايان نامه هاي مشترک

ارائه الگوهاي و برنامه هاي تربيت اقتصاد اسلامي