بررسی تحلیلی تعلیم و تربیت در دوره صفویه

چکیده:  این رساله در پنج فصل به شرح زیر به بررسی تحلیلی تعلیم و تربیت در دوره صفویه پرداخته است.:

فصل اول ، کلیات تحقیق شامل موضوع، اهمیت و سئوالات تحقیق . فصل دوم به وضعیت سیاسی- اجتماعی دوران سلاطین صفویه و نقشی که تشیع  در تشکیل حکومت صفویان داشت، اهمیت خاصی که پادشاهان به شیعه می دادند و نیز روابط خارجی صفویان با عثمانی و قاره اروپا، روسیه  و نتایج حاصل از آن ها پرداخته است.

در فصل سوم نقش مراکز آموزشی عصرصفوی مانند مساجد، مدارس، مکتب خانه ها مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم به تعلیم و تربیت در عصر صفوی اختصاص یافته و ضمن آن مراحل تحصیل در مدارس دینیة رشته های تحصیلی و روش های تدریس و یادگیری شرح داده شده است. فصل پنجم و آخر نیز فصل نتیجه گیری و پیشنهاد است.