اردوی علمی گروه علوم تربیتی

تعدادی از دانش‌‌پژوهان کارشناسی و کارشناسی‌ارشد گروه علوم تربیتی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ در اردوی علمی گروه شرکت کردند.
در این اردوی یک روزه از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی و همچنین مدارس میزان هدایت و مسجدمحورِ مسجدستان بازدید کردند و با امکانات آموزشی و مسائل پژوهشی آشنا شدند.