مولف: محمدعلی حسین زاده

چگونگی رفتار بیرونی انسان نمادی از نوع تفکر و علاقة اوست. رفتارها حالات درونی فرد را آشکار می سازند و باورهای او را می نمایانند. فرد مسلمان آن گاه که در برابر ارزش های اسلامی سر تسلیم فرود می آورد، دیگر نمی تواند هر رفتار یا ظاهری را برای خود برگزیند. رفتارهای ساده و جلوة ظاهری آنها وقتی یک پارچه در نظر گرفته می شوند، سبک زندگی را رقم می زنند، و پیش نیاز رسیدن به سبک زندگی مطلوب، شناخت زمینه های پذیرش آداب است.


مفهوم ادب و واژه های مرتبط مانند ادب، اخلاق و آداب، سبک زندگی و سنت از جمله مباحث مطرح شده در این کتاب است.

فصل دوم اهمیت آداب است که دینداری آداب، ثمره ادب و آشنایی با مفهوم ادب از طریق الگوهای آن مانند الگوهای رفتاری حضرت نوح(ع)، ابراهیم(ع)، موسی(ع)، عیسی(ع) و پیامبر اکرم(ص) طرح بحث می شود.

نقش عقل در پذیرش آداب، نقش اعتقادات در پذیرش آداب، نقش معاشرت و همنشینی در پذیرش آداب از فصول دیگر این کتاب است.

این کتاب در واقع پژوهشی در قلمروی مباحث تربیتی و روانشناختی است که با تلاش دکتر علی حسین زاده به نگارش رسیده است و هدف اصلی آن ارائه سبک زندگی با توجه به بسترهای پذیرش آداب برای نسل جوان و خانواده هاست.

این کتاب سبک زندگی اسلامی را طرح بحث می کند و در واقع چگونگی رفتار بیرونی انسان، نمادی از نوع تفکر و علاقه او است و رفتارها حالات درونی فرد را آشکار می کند. فرد مسلمان آنگاه که در برابر ارزش های اسلامی سر تسلیم فرود می آورد، دیگر نمی تواند هر رفتاری را برای خود انتخاب کند.

رفتارهای ساده و جلوه ظاهری آنها زمانی که یکپارچه در نظر گرفته می شوند سبک زندگی را رقم می زنند، بنابراین پیش نیاز رسیدن به سبک زندگی مطلوب شناخت زمینه های پذیرش آداب است. نویسنده این کتاب سعی دارد که در این زمینه مطالب بسیار ارزشمندی را در قالب مباحث علمی به مخاطب عرضه کند.