نام کتاب: تربیت جنسی در اسلام

نویسنده: حافظ ثابت


توضیحات :
 

انسان ها موجوداتی تک ساحتی و یک بعدی نیستند، بلکه دارای ابعاد و زوایای مختلف وجودی اندکه هرکدام باید به سمت وسوی رساندن او به کمال، مورد استفاده قرار گیرند. جهت دهی به هر یک از ابعاد وجودی انسان، نیازمند شناخت و معرفت صحیح از این قابلیت هاست هریک از والدین علاوه بر شناخت این استعدادها وجهت دادن به آنها در مورد خود، وظیفه انتقال این شناخت را به فرزندان خود به بهترین نحو ممکن دارند. عدم درک صحیح وکامل این قابلیت ها، باعث انحراف درمسیر تربیت شده و فلسفه وجودی هر کدام از این قابلیت های بالقوه را زیر سؤال می برد. یکی از قابلیت ها و نیازهای مهم در وجود انسان، غریزه و میل جنسی است که در همه افراد به مراتب شدت و ضعف وجود دارد. سمت و سو دادن به این تمایل و هدایت صحیح آن، ارضای این نیاز را با حرکت وسلوک به سمت کمال و ترقی، همراه می کند.کتاب «تربیت جنسی در اسلام»، از جمله معدود کتبی است که در این زمینه به جامعه مربیان و معلمان، والدین و کسانی که به دنبال روش صحیح و کنترل نظام مند این غریزه طبیعی هستند ارایه شده است.این کتاب در 4 فصل به رشته تحریر درآمده است.فصل اول: مراحل رشد جنسی درانسان؛ دراین فصل مراحل رشد جنسی انسان قبل از تولد وبعد از تولد مورد بررسی قرار گرفته و به بلوغ جنسی در انسان نیز پرداخته شده است.فصل دوم: عوامل تأثرگذار بر رفتار جنسی؛ در این فصل به مسأله تأثیرپذیری کودک، نوجوان وجوان درمسایل جنسی پرداخته شده و در ادامه عامل فردی(مانند حس) و محیطی(مانند خانه ومدرسه) ازعوامل تأثیرگذار بر رفتار جنسی دانسته شده است.فصل سوم: اصول و روش ها در تربیت جنسی؛ دراین فصل که حجم زیادی از کتاب را به خود اختصاص داده، اصول و روش هایی که در تربیت جنسی کاربرد دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. اصل ارضاء، کنترل، تعدیل و پیش گیری از جمله اصولی هستند که در تربیت جنسی از جایگاه بالایی برخوردارند.فصل چهارم: خلاصه و نتیجه گیری؛ در این فصل ارایه نتایجی است که از این تحقیق به دست آمده و پیشنهادهایی برای تحقیق بیشتر مطرح شده است.