توضیحات

مشاوره فرایند پویایی است که طی آن، مشاور بر اساس اصول ارتباطات انسانی معنادار و با تکیه بر مهارت ها و تجربه های سودمند به برقراری ارتباط با مراجع پرداخته، به وی فرصت می دهد که به راحتی با آرامش خاطر مسأله یا مشکل و یا رفتار نابهنجار خود را مطرح نماید. فرایند مزبور امر مصاحبه یاورانه را سامان بخشیده، زمینه را برای تشخیص و رفع مشکل و یا درمان نابهنجاری مراجع فراهم می آورد. قابل توجه اینکه پاسخ مقتضی و قانع کننده، یا رفع مشکل به طور کامل و یا درمان اختلال و نابهنجاری به طور اساسی منوط و مشروط به عواملی از جمله نظارت مستمر بر روند تشخیص، ارزیابی، پاسخ دهی، مشکل زدایی و سامان دهی ادراک، رفتار و روان مراجع می باشد.

با این بیان باید گفت: مشاوره حرفه ای یاورانه است که مستلزم خدماتی راهبردی، کاربردی، سامان بخش و یاورانه می باشد.